Kannada Publications

1) ತ್ರೈತಸಿದ್ಧಾಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ
2) ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು-ಉತ್ತರಗಳು
3) ಧರ್ಮ-ಅಧರ್ಮ
4) ಇಂದೂತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಣ
5) ಯಜ್ಞಗಳು (ಸತ್ಯವಾ-ಅಸತ್ಯವಾ?)
6) ದೆವ್ವಗಳಹಾಗೂ-ಭೂತಗಳ ಯಥಾರ್ಥ ಸಂಘಟನೆಗಳು
7) ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಿ ಕಥೆ
8) ಮಂತ್ರ-ಮಹಿಮೆ (ಸತ್ಯವಾ-ಅಸತ್ಯವಾ)
9) ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ದೇವರಾ, ಭಗವಂತನಾ!
10) ಗೀತಾ ಪರಿಚಯ
11) ಕಲಿಯುಗ (ಎಂದಿಗೂ ಯುಗಾಂತವಲ್ಲ)
12) ಜನನ ಮರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ
13) ಮರಣ ರಹಸ್ಯ
14) ಪುನರ್ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯ
15) ತ್ರೈತಾಕಾರ ರಹಸ್ಯ
16) ಕಥೆಗಳ ಜ್ಞಾನ
17) ಗಾದೆಗಳ ಜ್ಞಾನ
18) ಒಗಟುಗಳಲ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನ
19) ಬೈಗುಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ-ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ
20) ದೇವಾಲಯ ರಹಸ್ಯಗಳು
21) ಇಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು
22) ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಗಳು (ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೋ ತಿಳಿದಿದೆಯಾ?)
23) ತಾಯಿ ತಂದೆ
24) ಗುರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾಮಂಜರಿ
25) ತ್ರೈತಾರಾಧನೆ
26) ಸಮಾಧಿ
27) ಪ್ರಬೋಧ
28) ಸುಬೋಧ
29) ಶಿಲುಬೆ ದೇವರಾ?
30) ದೇವರಗುರುತು-963
31) ಮತ-ಪಥ
32) ಪ್ರಬೋಧಾನಂದ ನಾಟಕಗಳು
33) ಇಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತವನಾ?
34) ನಾಸ್ತಿಕರು-ಆಸ್ತಿಕರು
35) ಹೇತುವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದ
36) ಗುತ್ತಾ
37) ಪ್ರಬೋಧ ತರಂಗಗಳು
38) ತ್ರೈತಸಿದ್ಧಾಂತ
39) ಪ್ರಥಮ ದೈವಗ್ರಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆ
40) ದ್ರಾವಿಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
41) ತೀರ್ಪು
42) ಕರ್ಮಪತ್ರ
43) ಪ್ರವಕ್ತರು ಯಾರು?
44) ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವುದು?
45) ಮತ ಮಾರ್ಪಾಟು ದೈವ ದ್ರೋಹ ಮಹಾ ಪಾಪ
46) ಜೀಹಾದ್ ಎಂದರೇ ಯುದ್ಧವಾ?
47) ಮೂರು ಗ್ರಂಥಗಳು
ಇಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು
ಒಬ್ಬ ಬೋಧಕನು
48) ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಕಬ್ಜಾ ಆಗಿದೆ
49) ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದ ಬೀಜಗಳು
50) ವಾರ್ತಕನು-ವರ್ತಕನು
51) ದೇವರ ಚಿಹ್ನೆ
52) ಯಾವುದು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ?
53) ಪ್ರತಿಮೆ ✖ ವಿಗ್ರಹ
ದೈವ ✖ ದೆವ್ವ
54) ಮರಣದ ನಂತರ ಜೀವನ
55) ಯಾವ ಮತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮತದ್ವೇಷ
56) ಸ್ವರ್ಗ ಇಂದ್ರಲೋಕವಾ! ನರಕ ಯಮರಾಜ್ಯವಾ!!
57) ಹಿಂದೂ ಮತದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕರ್ತರು
58) ಒಂದು ಮಾತು
ಮೂರು ಗ್ರಂಥಗಳು
59) ಲು ಎಂದರೇಏನು? (ತೆಲುಗು)
60) ಆದಿತ್ಯ
61) ಗಿಡ ಮೊದಲಾ! ಬೀಜ ಮೊದಲಾ?
62) ಒಬ್ಬನೇ ಇಬ್ಬರು
63) ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ದೇವರಾ! ಅಲ್ಲವಾ!
64) ಯೇಸು ಮರಣಿಸಿದ್ದಾನಾ? ಹತವಾಗಿದ್ದಾನಾ?
65) ದೇವರ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮಯವಲ್ಲವೇ?
66) ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ
67) ಕೃಷ್ಣ ಮೂಸ (ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮರಣದ ನಂತರ ಜೀವನ)
68) ಒರೆ ಕಲ್ಲು
69) ಮೂರು ದೈವ ಗ್ರಂಥಗಳು
ಮೂರು ಪ್ರಥಮ ವಾಕ್ಯಗಳು
70) ಭಾವನೆ-ಭಾಷೆ
71) ದೈವ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯ ವಿಚಕ್ಷಣೆ
72) ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಲೇಖ
73) ಹಿಂದೂ ಮತದಲ್ಲಿ ಕುಲವಿವಕ್ಷ
74) ದೇವರ ಮುದ್ರೆ
75) ಧರ್ಮಚಕ್ರ
76) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜ್ಞಾನ
77) ದ್ಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಾಜ್