Kannada Publications

1) ತ್ರೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭಗವದ್ಗೀತ
2) ಕರ್ಮ ಪತ್ರ
3) ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವುದು ?
4) ಮತ - ಪಥ
5) ಪ್ರವಕ್ತರು ಯಾರು ?
6) ಮರಣ ರಹಸ್ಯ
7) ತಾಯಿ - ತಂದೆ
8) ಯಜ್ಞಗಳು
9) ಮಂತ್ರ ಮಹಿಮೆ
10) ನಾಸ್ತಿಕರು - ಆಸ್ತಿಕರು
11) ಇಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು
12) ದೆವ್ವಗಳ ಹಾಗೂ ಭೂತಗಳ ಯಥಾರ್ಥ ಸಂಘಟನಗಳು
13) ಗುರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾಮಂಜರಿ
14) ಇಂದೂತ್ವವನ್ನು ಕಪಡೋಣ
15) ಕಲಿಯುಗ (ಎಂದಿಗೂ ಯುಗಾಂತವಾಗದು)
16) ಸಮಾಧಿ
17) ಪುನರ್ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯ
18) ಪ್ರಬೋಧ
19) ಸುಬೋಧ
20) ತೀರ್ಪು
21) ತ್ರೈತಕಾರ ರಹಸ್ಯ
22) ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತ ಕೋಡ್ - 963
23) ಕಥಗಳ ಜ್ಞಾನ
24) ತ್ರೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ
25) ಪ್ರಥಮ ದೈವ ಗ್ರಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತ
26) ದ್ರಾವಿಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
27) ದೇವರ ಆಗಮನಕ್ಕ ಇದು ಸಮಯವಲ್ಲವೇ?