Videos

1) ఆత్మకు వెంట్రుక గుర్తు
2) సంతకము
3) సాంప్రదాయము
4) కోడిపుంజు - పాదరసము
5) త్రైతశకము
6) నైజం - సహజం
7) పైత్యం - సైత్యం
8) శైవము - వైష్ణవము
9) యాదవ్
10) బట్టతల
11) కాయ - పండు - కాయ
12) జ్ఞానము - విజ్ఞానము
13) వార - మాస - వత్సర
14) యుగము - యోగము
15) సేకూవలి - కూలిసేవా
16) వెలుగుబంటు
17) మాట - మందు
18) ఏకత - ఏకాగ్రత
19) ధర్మమ - అధర్మము
20) సృష్ఠి - సృష్ఠికర్త
21) గురువులేని విద్య గ్రుడ్డి విద్య
22) భగవంతుడు
23) ద్రావిడులు - ఆర్యులు
24) మేఘం ఒక భూతం రోగం ఒక భూతం
25) ప్రభువు - ప్రభుత్వం
26) భూతం - మహాభూతం
27) ప్రభు - ప్రజ
28) ఇందూ మహాసముద్రము
29) పుస్తకము - గ్రంథము
30) ఎదమీదముద్ర - తల్లి తండ్రి గుర్తు
31) ఏక్ నిరంజన్ - అలక్ నిరంజన్
32) ప్రకృతి - వికృతి
33) ఆధ్యాత్మిక ప్రశ్నలు - జవాబులు
34) హరికాలు - హరచేయి
35) పుట్టగోసి - మొలత్రాడు
36) చమత్కార ఆత్మ
37) 1 2 3 గురుపౌర్ణమి
38) కర్మ లేని కృష్ణుడు - కర్మ ఉన్న కృష్ణుడు
39) క్షమించరాని పాపము
40) మాయకుడు - అమాయకుడు
41) ఇచ్ఛాధీన కార్యములు - అనిచ్ఛాధీన కార్యములు
42) బయటి సమాజము - లోపలి సమాజము
43) సహజ మరణం - తాత్కాలిక మరణం
44) మరణము - శరీరము
45) ప్రపంచ శ్రద్ధ - పరమాత్మ శ్రద్ధ
46) యోగీశ్వరుల జన్మదిన సందేశము
47) సేవా శాతము
48) దేవుని జ్ఞానము - మాయ మహత్యము
49) టక్కుటమారా, ఇంద్రజాల మహేంద్రజాల, గజకర్ణ గోకర్ణ
50) ద్వితీయుడు - అద్వితీయుడు
51) శ్రీ కృష్ణాష్టమి
52) సమాధి
53) తల్లి - తండ్రి
54) తల్లి తండ్రి - గురువు దైవము
55) పథము - మతము
56) తల్లి
57) కలియుగము
58) దివ్యఖురాన్ - హదీస్
59) గోరు - గురు
60) పుట్టుట - గిట్టుట
61) కర్మ మర్మము
62) ఆత్మ
63) తాత
64) గురుపౌర్ణమి
65) ఇందువు ✖ హిందువు
66) శ్రీ కృష్ణ జన్మ మధుర
67) ఆత్మపని
68) త్రైతసిద్ధాంతము
69) స్త్రీ-పు / లింగము
70) దేశం మోసం - దేహం మోహం
71) జీర్ణ + ఆశయము
72) దేవునికి మతమున్నదా?
73) ఏది ధర్మము?
74) అధర్మ ఆరాధనలు
75) మూడు పుట్టుకలు - రెండు జన్మలు
76) పుట్టిన రోజు ఎవ్వరికీ రాదు
77) నిదర్శ - నిరూప
78) నటించే ఆత్మ
79) సంచిత కర్మ
80) గురువు ఎవరు?
81) శ్రీ కృష్ణుడు ఎవరు?
82) భయం
83) సుఖము - ఆనందము
84) దశ - దిశలు
85) ఆడించే ఆత్మ
86) స్వార్థ రాజకీయం
87) మూడు నిర్మాణాలు - ఒక పరిశుభ్రత (మొదటి భాగము)
87) మూడు నిర్మాణాలు - ఒక పరిశుభ్రత (రెండవ భాగము)
88) ఏది శాస్త్రము?
89) తెలుగులో 3 6 9 (౩ ౬ ౯)
90) 6-3=6
91) గుర్తింపబడనివాడు గురువు
92) జ్ఞానము దగ్గర జాగ్రత్త!
93) చంద్రాకారము (బట్టతల)
94) మతములలో పవిత్రయుద్ధం
95) మూడు గ్రంథములు
96) ఏడు ఆకాశములు
97) దైవ గ్రంథము
98) జ్ఞానము కబ్జా అయ్యింది
99) భక్తి - భయము
100) జ్ఞాన శక్తి
101) ఆధ్యాత్మిక ప్రశ్నలు - జవాబులు
102) కాల జ్ఞాన వాక్యములు
103) అర్థము - అపార్థము
104) తోలేవాడు
105) గురు చిహ్నం (మొదటి భాగము)
105) గురు చిహ్నం (రెండవ భాగము)
106) భక్తి - శ్రద్ధలు
107) దేవుడు ఇద్దరా! ఒక్కరా!!
108) పురుషోత్తమ
109) మత ద్వేషము
110) నీ వెనుక వాడు
111) గ్రంథము - బోధ
112) ఆట - దోబూచులాట
113) ప్రజలు - మానవులు (మొదటి భాగము)
113) ప్రజలు - మానవులు (రెండవ భాగము)
114) ఆస్తి - దోస్తి
115) దంతము - అంతము
116) మాయ మర్మము - ఆత్మ ధర్మము
117) శ్రీ కృష్ణుడు చనిపోయాడా? చంపబడ్డాడా? (మొదటి భాగము)
117) శ్రీ కృష్ణుడు చనిపోయాడా? చంపబడ్డాడా? (రెండవ భాగము)
118) అంతిమ గ్రంథములో ప్రథమ వాక్యములు
119) అదురు-బెదురు
120) శవము-శివము
121) ధర్మచక్రము
122) గ్రాహిత శక్తి
123) భౌతికము-అభౌతికము
124) దేవుని ఆజ్ఞ మరణము
125) మత సామరస్యం
126) మోక్షము - మోసము
127) అక్షర జ్ఞానము
128) లలా జలము
129) దైవ ధర్మములు - మత సాంప్రదాయములు
130) ఆహారము నీకా! నీ ఆత్మకా!!
131) అక్షయపాత్ర
132) మాత్ర-మందు
133) కాల చక్రం
134) బ్రహ్మ విద్య
135) శక్తి
136) పౌర్ణమి-అమావాస్య
137) ఈశ్వర-పరమేశ్వర
138) పురుషోత్తమ-శ్రీరామ
139) దేవునికి ఒక్కడే కుమారుడు - దేవునికి అనేకమంది కుమారులు
140) జలం
141) అధికారి
142) గ్రహాంతరవాసులు
143) దేవుడు ద్వితీయుడా? అద్వితీయుడా?
144) మనిషి చేతిలో భగవంతుడు - దేవుని చేతిలో మనిషి
145) శరీరములో రక్తము - గ్రంథములో జ్ఞానము
146) గ్రంథము లో జ్ఞానము - మనిషి లో రక్తము
147) త్రైత సిద్ధాంత చరిత్ర
148) కుషాల్ కుషాల్ లంజమ్మ నా నెత్తిమీద రెండు తన్నమ్మ
149) రాజాధి రాజా - దేవాధి దేవా